52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง,
จ.ปทุมธานี 12000

โทร. 02-791-6000 ต่อ 1422 โทรสาร. 02-791-6000 ต่อ 1403
rsu.pharmacy@gmail.com

Untitled Panorama1

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

COLLEGE OF PHARMACY | Pharm.D.
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
• สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy Pharm.D. (Industrial Pharmacy) 
• สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care Pharm.D. (Pharmaceutical Care) 

dean2                                            

jjj