ฟิสิกส์ 1
  จลศาสตร์
  work_energy_momentum
     สมดุลยืดหยุ่น
   
กลศาสตร์ของไหล
    thermodynamics
     ไฟฟ้า
   คลื่นเสียง
     แสง
   ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     ประมวลการสอนวิชา PHY_131      ประมวลการสอนวิชา PHY_132
     
           
     
     กฎของก๊าซ  (pdf)      ความร้อน   (pdf)
     สมดุล
   ยืดหยุ่น
     Hamonics motion
   Statics fluid
   Fluid dynamics
    ประมวลการสอนวิชา PHY_121      ประมวลการสอนวิชา PHY 122
   ประมวลการสอนวิชา PHY 132   
ประกาศผลการสอบ
  คะแนนสอบวิชา PHY 121
           
พลัม ---> 15/08/2005