ไฟฟ้าสถิต   (pdf)
   สนามไฟฟ้า   (pdf)
   กฎของเกาส์   (pdf)
   พลังงานและศักย์ไฟฟ้า   (pdf)
   ความจุไฟฟ้า   (pdf)
   กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน   (pdf)
   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง   (pdf)
   สนามแม่เหล็ก   (pdf)
   สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า   (pdf)
   การเหนี่ยวนำและค่าความเหนี่ยวนำ   (pdf)
   สารแม่เหล็กและสมการแมกซ์เวลส์   (pdf)
   การแกว่งทางไฟฟ้าแม่เหล็กและไฟฟ้ากระแสสลับ  (pdf)
   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   (pdf)
   คลื่น   (pdf)
   เสียง   (pdf)
   แสง   (pdf)
    | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 |
  | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บทที่ 8 | บทที่ 9 |
  | บทที่ 10 | บทที่ 11 | บทที่ 12 | บทที่ 14 | บทที่ 15 |
 
 
 
      vector_1      vector_2      กฎของนิวตัน
   สมดุล             ปฎิบัติการเสมือน  
     | จุด cm ของระบบอนุภาค | Rigid body & Moment Of Inertia |
   | สมดุล | ความยืดหยุ่น | Simple Harmonics Motion |
  | Fluid | Hydrodynamics | Thermal Expansion |
  | Heat Gass Law| | Thermodynamics |
 
 
 
    | quiz 1 | quiz 2.1 - quiz 2.2 | quiz 3 | quiz 4 | quiz 5 | quiz 6 |
  | quiz 7 | quiz 8 | quiz 9 | quiz 10 | quiz 11 |
  | quiz 12 |
 
    ประมวลการสอนวิชา Phy 131
  ประมวลการสอนวิชา Phy
  ประมวลการสอนวิชา Phy
 
 
 
 
     เวอร์เนียร์
   ไมโครมิเตอร์
   โปรเจคไตล์   (XP)
   แรงพยุง
   ก๊าซ
   คลื่น   (XP)
 
ฟิสิกส์เบื้องต้น Phy131
เทอม 2/50

วิชา PHY 131
วันเวลาสอบ
เลขที่นั่งสอบ
ที่ประกาศภาควิชา
หรือทาง internet


เลขที่นั่งสอบ
แจ้งทาง internet

 
 
     
  

   เฉลยแบบฝึกหัด ครั้งที่ 1
   เฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่ 2
  คะแนนเก็บวิชา Phy 131
  ประกาศ
 

   เฉลยแบบฝึกหัด PHY 132
  เฉลยเรื่องโมเมนต์ความเฉื่อย

 
 
Phy 132 ภาค 1/50
แบบฝึกหัด
ตัอย่างข้อสอบวิชา PHY 223
ประกาศ
 
         
     ไฟฟ้า - แม่เหล็ก
   คลื่น เสียง แสง
   การใช้ Oscilloscope
   
     ตัวอย่างที่ 1    ตัวอย่างที่ 2
   ตัวอย่างที่ 3    ตัวอย่างที่ 4
   ตัวอย่างที่ 5    ตัวอย่างที่ 6
   ตัวอย่างที่ 7    ตัวอย่างที่ 8
   ตัวอย่างที่ 9    ตัวอย่างที่ 10
   ตัวอย่างที่ 11    animation
   ตั้งเวลาแบบที่ 1    ตั้งเวลาแบบที่ 2
   password 1    password 2
   
     Linear (Large)
   Linear (cm)
   Linear
     1 cycle       4 cycle
   2 cycle       5 cycle
   3 cycle       3 cycle (number)
     2 cycle
   Protractors