ดำรงประเทศ
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2474
โดย เวทางค์
(พ.ศ. 2451-2522)
 
ดำรงประเทศ เป็นจินตนิยายของเวทางค์ หรือนามจริงร้อยตรีทองอิน บุณยเสนา (ยศเวลานั้น) ที่เสนอปรัชญาการเมือง ในแนวธรรมาธิปไตย ท่ามกลางกระแสประชาธิปไตย ที่นำเข้ามาจากตะวันตก กำลังพัฒนาอย่างทวีความเข้มข้น ในสังคมไทย จนเป็นเหตุนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปีต่อมา (พ.ศ.2475) โดยการอภิวัฒน์ ของคณะราษฏร
 
ดำรงประเทศ เป็นจินตนิยายที่ลุ่มลึก ทางปรัชญาการเมืองแบบตะวันออก เนื้อหาสาระและบทสนทนา ของตัวละครสำคัญ ชึ้ให้เห็นเด่นชัดว่า เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของรัฐ หรือการปกครอง คือธรรมะ "เป็นการปกครองโดยธรรม เพื่อความเป็นธรรมของราษฎร"
 
ความก้าวหน้าทางความคิด ที่อิงกับสัจธรรม หรือธรรมะในพุทธศาสนา ดังกล่าวนี้ มีอยู่มากมาย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง เช่น เจ้าหญิงกนกเลขา ทรงตระหนักว่า การที่พระองค์ ทรงอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ ไปทุกสิ่งทุกอย่าง มีชีวิตอย่างสุขสำราญ ในปราสาทราชวัง ราชอุทยาน และแวดล้อมด้วยนางกำนัลนั้น คุณค่าของพระองค์
 
"เป็นเพียงดอกไม้ ที่ล้อมรอบไว้ ด้วยความอับเฉา เป็นเพียงหุ่นของการเมือง และเป็นเพียงรูปปั้นอันงาม ที่มีไว้สำหรับ ประดับพระราชวัง หรือบ้านเมือง แต่จะหาคุณค่าอะไร ให้มากไปกว่านั้น อีกไม่ได้ ไม่มีความรู้สึก ไม่มีหัวใจ นอกจาก มีแต่ความเปลือง ในค่าบำรุงรักษา มากกว่าสิ่งอันใด ทั้งหลายทั้งนั้น ซึ่งค่าบำรุงรักษาเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นน้ำแรง ของชาวเทวะปุระทั้งสิ้น คิดดังนั้นแล้ว เจ้าหญิงทรงพระกรรแสง อย่างมีความเจ็บช้ำ อย่างหนักที่ดวงใจ และที่หน่วยตา และทั้งๆ ที่ทุกสิ่ง ที่ล้อมพระองค์ อยู่โดยรอบนั้น เต็มไปด้วยความเกษม เต็มไปด้วยความหอมหวน และเต็มไปด้วย พิภพแห่งอุทยานสวรรค์"
 
ดำรงประเทศ เป็นจินตนิยายทางความคิดที่สำคัญ นอกจากเรื่องจะสนุก ภาษาจะดีแล้ว ยังเสนอปรัชญา การปกครอง ชีวิต และสงคราม ที่แอบอิงปรัชญาพุทธศาสนา เป็นแกนกลาง และจบลงด้วยธรรมะชนะอธรรม สงครามระหว่างสายเลือด ยุติลงด้วยการไม่จองเวร และคุณความดี ซึ่งเป็นความคิดที่ก้าวหน้ากว่า ชนชั้นนำของไทยในยุคนั้น หรือต่อมา
 
! back ! ! home !