มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2495
น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง
 
เนื่องจากคุณค่าหลายด้าน ของมหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร ทำให้อ่านได้จากหลายนัย บ้างอาจจะถือ เป็นงานที่ให้เนื้อหาสาระเป็นหลัก บ้างอาจจะอ่าน เป็นบันเทิงคดี บ้างอาจจะถือเป็น งานเผยแพร่ศาสนา ด้วยวิธีที่แยบยล บ้างอาจจะถือเป็นงาน โดยคนไทย ของคนไทย เพื่อคนไทย ฯลฯ ทั้งนี้ตามโลกทัศน์ และความมุ่งหมาย ในการอ่าน ของแต่ละคน สำหรับผู้ที่รับอิทธิพล พุทธศาสนา ไม่ว่าจะตามแบบฉบับชาวบ้าน หรือตามภูมินักวิชาการ คงโน้มเอียง ที่จะถือเรื่องนี้ เป็นวรรณกรรม พุทธศาสนา โดยเฉพาะ ในส่วนที่เป็นชาดก ความจริง มีงานเกี่ยวกับทศชาดกนี้ อยู่มาก ทั้งที่เป็นงานเขียน สิ่งพิมพ์ และอาจจะนับรวม จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ และภาพวาดไว้ด้วย แต่งานในรูปแบบ มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานครนี้ หาได้ยากอย่างยิ่ง ด้วยว่า เป็นงานริเริ่ม ที่สร้างสรรค์ได้งดงาม ควรแก่การตั้งความหวังว่า อาจจะเป็นตัวอย่าง แก่ทั้งนักประพันธ์ และผู้อ่าน ให้ก่อจินตนาการ ในทำนองนี้ จากเนื้อหาชาดกเรื่องอื่นๆ คุณค่าทางใจ จากภูมิปัญญา พุทธศาสนา จะได้งอกงาม นอกเหนือออกไป จากเพียงสถาบันสงฆ์
! back ! ! home !