นิทานเวตาล
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2461
โดย น.ม.ส. (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)
(พ.ศ. 2419 - 2488)
 
นิทานเวตาล จัดอยู่ในประเภท วรรณคดี นิทานร้อยแก้ว มีร้อยกรอง แทรกเป็นบางตอน ต้นเค้าของนิทานเวตาล มาจากวรรณคดีอินเดียโบราณ ที่แต่งเป็นภาษาสันสกฤต
ชื่อ เวตาลปัญจวีศติ (คือ นิทานเวตาล 25 เรื่อง) ซึ่ง ศิวทาส กวีสันสกฤต แต่งไว้แต่โบราณกาล มีความเก่าแก่ ก่อนพุทธกาล คือ เกินกว่า 2500 ปีล่วงมาแล้ว
แม้ว่า ฉบับของน.ม.ส. จะแปลเรียบเรียง จากฉบับภาษาอังกฤษ แต่ก็กล่าวได้ว่า นิทานเวตาล ของน.ม.ส. มีที่มา จากขุมคลังภูมิปัญญา ตะวันออก (อินเดีย) โดยแท้จริง และยังถือได้ว่า นิทานเวตาล มีที่มาแรกเริ่ม จากวรรณคดีมุขปาฐะ (Oral Literature) เพราะเป็นนิทาน ที่เล่าสู่กันฟัง รู้จัก สืบทอด และเผยแพร่ กันอย่างกว้างขวาง หลายสำนวน ผ่านกันมาหลายชั่วรุ่นคน นับเนื่องสืบมาหลายพันปี นิทานเวตาล จึงเป็นหนังสือที่ใช้อ่าน เพื่อความสนุกเพลิดเพลินก็ได้ หรือจะนำมาใช้ศึกษา เพื่อเข้าใจโลกทัศน์ วิธีคิด สภาพสังคม พฤติกรรมมนุษย์ และภูมิปัญญา ของชาวอินเดียโบราณ อย่างจริงจังก็ได้ คุณค่าของนิทานเวตาล จึงมิได้จำกัดเพียง เป็นประโยชน์ ด้านวรรณคดีศึกษา หากยังเป็นความรู้ ด้านคติชนวิทยาตะวันออก ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อความเข้าใจ เรื่องวิถีเอเซีย อันกำลังเป็น กระแสความสนใจ อย่างกว้างขวางอยู่ ในปัจจุบัน
 
! back ! ! home !