ภาษากฎหมายไทย
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2511
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
(พ.ศ. 2470 - )
 
ก่อนหน้าจะมีหนังสือภาษากฎหมายไทยฉบับนี้ มีท่านผู้รู้ และผู้สนใจภาษากฎหมาย
เคยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับภาษากฎหมาย ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมมาแล้ว
แต่ไม่เคยมีท่านใด และหนังสือเล่มใด
ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเรื่องภาษากฎหมายไทยอย่างจริงจัง และเป็นระบบเท่ากับหนังสือภาษากฎหมายไทยแสดงให้ปรากฏ
เอกสารวิชาการนี้ จึงทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ต่อวงนิติศาสตร์ และต่อวงการศึกษาอักษรศาสตร์ไทย
ภาษากฎหมายไทย แบ่งออกเป็นบทต่างๆ อย่างต่อเนื่องกัน นับจากบทนำถึงบทสรุป รวม 8 บท
และทำสารบัญค้นเรื่อง และค้นคำไว้ท้ายเล่ม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาง่ายขึ้น บทนำ ได้กล่าวถึง ความสำคัญของภาษากฎหมายไทย และแง่มุมการศึกษาภาษากฎหมายไทย
ตามที่ท่านผู้เขียนมีความมุ่งหมาย เริ่มจากประการแรก : การวิจัยกฎหมายภาษาไทย,
ประการที่สอง : การให้ข้อเสนอแนะ และประการที่สาม : การทดลองในเรื่องของภาษากฎหมาย
สารคดีภาษากฎหมายไทยนี้ แม้เป็นเอกสารวิชาการ ที่ท่านผู้เขียนมุ่งหมายเสนองานวิชาการ ได้จำแนกแยกแยะถี่ถ้วนเชื่อมโยงกันเป็นระบบ มีรายละเอียดตัวอย่างภาษา จากสภาพความเป็นจริงที่ดี และไม่ดี ท่านที่ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ เมื่อดูโครงสร้างเนื้อหา และการเก็บความบางประเด็นที่กล่าวมา อาจจะสำคัญผิดต่อข้อเท็จจริงได้ว่า คงน่าเบื่อเหมือนหนังสือกฎหมายหรือตำราวิชาการทั่วไป แท้ที่จริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ข้อความคิด คำอธิบาย และตัวอย่างในรายละเอียดกลับเป็นสิ่งชวนสนใจ ท้าทายความรับรู้ และมีอารมณ์ขันได้รสชาติเป็นอัศจรรย์
! back ! ! home !