ภารตวิทยา
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2510 องค์การค้าของคุรุสภา
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
(พ.ศ. 2463 - )
 
ภารตวิทยา คือ วิทยาเกี่ยวกับภารตประเทศ หรือประเทศอินเดียนั้นเอง
การศึกษาค้นคว้า และเรียบเรียงเรื่องภารตวิทยานี้ ผู้เขียนมิได้นำเสนอเฉพาะความรู้ฝ่ายไทย หรือเมื่อไทยรุ่นก่อนรับมาจากแขกแล้ว เราปรับหรือปรุงแต่งอย่างไร จนกลืนกลายเป็นไทย
ดังเมื่อขยายความว่า ภารตวิทยาคืออะไร ภารตวิทยาในทัศนะของปราชญ์ แห่งอัสดงคตประเทศมีว่ากระไร จึงประสานความรู้นี้ โดยแสดงปูมหลัง ภารตวิทยาในประเทศไทย เพื่อความสมบูรณ์รอบด้าน
จากนั้นจึงจัดลำดับเรื่อง ตามเนื้อหาที่ควรศึกษาในภาพรวม แล้วค่อยแยกย่อยเฉพาะบทเฉพาะเรื่อง คือ อินเดีย-จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นสังเขปประวัติศาสตร์อินเดียจากโบราณ ถึงอังกฤษจำยอมกับการต่อสู้ของประชาชนอินเดียที่เรียกร้องเอกราช แล้วเกิดการแบ่งแยกกันภายในประเทศ จนเกิดบังคลาเทศ ที่มิใช่ดินแดนของอินเดียอีกต่อไป ศาสนาในอินเดีย กล่าวถึงสถิติประชากรจากสำมะโนประชากร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อพ.ศ. 2534 มีจำนวนประชากรจำนวนเท่าใด
และจำแนกออกตามศาสนาที่นับถือเท่าใด ต่อจากนั้นจึงกล่าวถึงศาสนาต่างๆ ซึ่งกำเนิดหรือเข้าสู่อินเดียว่ามีคติความเชื่ออย่างไร ดังเริ่มจากศาสนาฮินดู, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์, ศาสนาสิกข์, ศาสนาเชน, ศาสนาโซโรอาสตร์,ศาสนายูดาย และพุทธ
วรรณคดีอินเดีย ผู้เขียนนำเสนอโดย “แยกออกเป็นตอนๆ ตามอุบัติการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตามศาสนา ความเชื่อถือ ตามกลุ่มของภาษา และตามลำดับพัฒนาการของวรรณคดี มีทั้งหมด 7 ตอน เริ่มจากคัมภีร์พระเวท และคัมภีร์อุปนิษัท ถึงวรรณคดีอินเดียในยุคปัจจุบัน
หนังสือภารตวิทยาเป็นผลึกทางปัญญาของท่านผู้เขียนที่รวบรวมเรียบเรียง แม้จะใช้เอกสารต่างประเทศจำนวนมากในการค้นคว้า หากการเขียนนำเสนอได้ใช้วิจารณญาณ ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นทุนเดิม การเรียงร้อยด้วยภาษาไทยที่อ่านง่ายกระชับ
ทำให้เรื่องที่ยาก โดยเฉพาะข้อความคิดทางปรัชญาพลอยเข้าใจง่ายขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือนี้ ไม่เพียงผู้ศึกษาจะเข้าใจอารยธรรม และประวัติศาสตร์อินเดียดีขึ้น ความรู้จากหนังสือนี้ ยังเกื้อกูลต่อความรู้ความคิด และความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของเรา
โดยเฉพาะอย่างต่อภาษา และวรรณคดี รวมทั้งพระพุทธศาสนาที่เข้าใจมากขึ้น นอกจากศิลปะการเขียนแสดงความรู้แล้ว บรรดาภาพประกอบยังเป็นสื่อที่สำคัญ ที่ช่วยให้หนังสือมีองค์รวมทางคุณภาพสมบูรณ์ขึ้น
 
! back ! ! home !