พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2501
สุชีพ ปุญญานุภาพ
(พ.ศ. 2460- )
 
หนังสือเล่มนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนผู้อ่านเกิดประโยชน์ รวม 4 ประการ
รู้ความหมาย และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก
รู้เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนา
รู้ความย่อในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม ทั้ง 45 เล่ม เป็นการย่อที่พยายามให้ได้สาระสำคัญ
สามารถศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ไทย เพื่อทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในไทย
ซึ่งรวบรวมเพื่อให้ค้นสะดวก ไม่กระจัดกระจาย
ผู้จัดทำพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ได้กำหนดเนื้อหา เพื่อจัดทำแบ่งในการนำเสนอ
ตามลำดับ รวมห้าภาค
ภาคที่ 1 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกคืออะไร ประวัติการสังคายนา ลักษณะของการจัดหมวดหมู่ ของแต่ละปิฎก ลำดับชั้นคำภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ภาคที่ 2 ว่าด้วยเอกสารทางประวัติศาสตร์ เริ่มจากพระไตรปิฎกฉบับพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ถึงรายงานการสร้างพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 7
ภาคที่ 3 ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก
ภาคที่ 4 ความย่อแห่งพระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีที่จัดทำย่อเป็นภาษาไทย
พระวินัยปิฎก ตั้งแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 8
พระสุตตันตปิฎก ตั้งแต่เล่ม 9 ถึงเล่ม 33 รวม 25 เล่ม
พระอภิธัมมปิฎก เล่ม 34 ถึงเล่ม 45 รวม 12 เล่ม
ภาคที่ 5 ว่าด้วยบันทึกทางวิชาการ
ผู้เขียนมีความสามารถการใช้ภาษาไทยที่ดี มีความสละสลวยเข้าใจง่าย ทั้งนี้ อาศัยกลวิธีการนำเสนอ อย่างมีวิจารณญาณอีกเช่นกัน
กล่าวคือ ยึดหลักทำให้ง่ายเป็นพื้นฐาน ครั้นความจำเป็นทางวิชาการ ดังกรณีศัพท์บัญญัติเป็นภาษาธรรมะต้องคงไว้ ก็ช่วยผู้อ่านให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านวิธีต่างๆ เช่น คงรูปศัพท์ไว้ หากแปลหรือทำคำอธิบายกำกับ บางกรณีทำเชิงอรรถ เป็นต้น
คุณค่าของหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เล่มนี้ นอกจากทำพระไตรปิฎกให้ง่าย เหมาะแก่ประชาชนแล้ว ยังนำประชาชนสู่พระไตรปิฎก คือ สร้างนิสัยปัจจัยจากฉบับนี้ สู่การมีฉันทะต่อการศึกษาปฏิบัติให้ลึกซึ้งขึ้น เข้าถึงธรรมสำหรับการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท เช่น ข้อความที่แปลถึงฐานะ 5 ที่ควรพิจารณาเนืองๆ คือ ความธรรมดาที่บุคคลไม่ล่วงพ้นไปได้ ทั้งความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย การต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวง
และมีกรรม คือ การกระทำกับผลแห่งการกระทำเป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรม เป็นต้น
 
! back ! ! home !