centeradmissionNewsServicesAlumniRoomContact us
:: Welcome to Rangsit University :: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( M.S.IT ) :: สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ( M.M.Enterpreneurship ) :: สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจ และการเมือง (M.A.Leadership) :: สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)(M.A.Leadership Online) :: สาขาบัญชี ( M.Acc ) :: สาขาการท่องเที่ยว ( MA.Tourism ) ::

Home
Viphavadee Center
Programs
admission
facilities
services
alumna
News
Contactsus
QRCODE

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (เปิดสอน ม.รังสิตและศูนย์ศึกษาวิภาวดี) : การจัดการมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ

Master of management Program in Enterpreneurship : MM.Enterpreneurship

  1. ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (MM)
  Master of Management Program in Entrepreneurship
   
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กจ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Management (Entrepreneurship)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.M. (Entrepreneurship)
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 18 ปี ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก โดยมีสาขาวิชาที่ครอบคลุมกว่า 81 สาขาวิชา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ/วิทยาลัย กว่า 25 คณะ ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยในการที่จะธำรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ และในขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะ “สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม” สาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมีการขยายตัว เป็นลำดับ ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่มุ่งสนองความจำเป็นและเป็นไปตามความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลาย อาทิเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ
อนึ่ง เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายที่ชัดเจน ที่จะสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs อีกทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานต่างๆ เพื่อคอยให้ความ ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำปรึกษาอยู่หลายหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเห็นความสำคัญของการเปิดให้มีการสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตขึ้น โดยจะให้ความสำคัญกับ การเป็นผู้ประกอบการ
 
4.2. วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตผู้ประกอบการ สนองความต้องการด้านทรัพยากรกำลังคนสำหรับสังคม
4.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ให้มีศักยภาพในการที่จะแข่งขันได้ในอนาคต
4.2.3 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
4.2.4 เพื่อให้บริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การวิจัย หรือบริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงาน ชุมชน และสังคม
 
5. หลักสูตร
5.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 
5.2 องค์ประกอบของหลักสูตร
5.2.1 แผน ก. (แบบ ก(2)) (ทำวิทยานิพนธ์)
5.2.1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
5.2.1.2 หมวดวิชาแกน 21 หน่วยกิต
5.2.1.3 หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
5.2.1.4 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.2.2 แผน ข. (ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
5.2.2.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
5.2.2.2 หมวดวิชาแกน 21 หน่วยกิต
5.2.2.3 หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
5.2.2.4 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
 

5.3 รายวิชาในหลักสูตรแบ่งตามหมวดวิชา
5.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) (ไม่นับหน่วยกิต)
ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3 – 0)
English for Graduate Studies
5.3.2 หมวดวิชาแกน (Core Courses)
MGT632 การจัดการ พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3 – 0)
Management, Organization Behavior and Human Resource Management

หมายเหตุ หลักสูตรนี้ได้เปิดการเรียนการสอน 2 ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์ศึกษาวิภาวดี ม.รังสิต

     ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร TST Tower ชั้น 21-22 เลขที่ 21 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-5854-8 โทรสาร 0-2617-5859     Power by SiamProfessional COPYRIGHT (C) 2010 ALL RIGHTS RESERVED.